DB-KARTE (Ngân hàng)

Ngày cập nhật : 2018-09-17

-Ghi nhật ký và theo dõi các yêu cầu nghiên cứu cũng như truy xuất dữ liệu cho mục đích báo cáo cho ba hoạt động dịch vụ thuộc về hệ thống ngân hàng: Dịch vụ thông tin kinh doanh, Dịch vụ trình bày và Dịch vụ phân tích.

-Luồng công việc cho các hoạt động, bản trình bày và phân tích. Các trung tâm hoạt động có thể theo dõi và quản lý các yêu cầu đã gửi.

-Quản lý phân quyền cho người sử dụng hệ thống.

-Quản lý, xuất dữ liệu dựa trên hoạt động dựa trên các tiêu chí cụ thể.