Dịch vụ công trực tuyến

Ngày cập nhật : 2018-09-17

Mục tiêu chính của cơ sở dữ liệu nhằm cung cấp một địa điểm duy nhất để người sử dụng có thể tìm kiếm các thủ tục hành chính quan tâm.

-Người dân có thể thông qua cổng trực tuyến gửi các công văn giấy tờ đến các phòng ban.

-Từ đó các phòng ban tiếp nhận và xử lý kết quả, thông báo kết quả cho người dân

-Cơ sở dữ liệu sẽ tăng cường khả năng tiếp cận thông tin về các quy định, tăng tính minh bạch của hệ thống thể chế và thiết lập lịch sử về hệ thống thủ tục hành chính.

-Quản lý phân quyền cho người sử dụng hệ thống.