Diễn đàn bảo hiểm

Ngày cập nhật : 2018-08-29

Giải pháp đầu tiên cho ngành bảo hiểm nhân thọ.

- Xây dựng mạng xã hội từ việc công cấp thông tin, ý nghĩa về ngành bảo hiểm nhân thọ. Giúp mọi người hiểu thấu hơn thực sự về bảo hiểm nhân thọ.

- Là nơi giao lưu giữa chuyên viên tư vấn bảo hiểm và người dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ.

- Đến với giải pháp của Diễn đàn bảo hiểm người dùng sẽ được xây dựng THƯƠNG HIỆU CÁ NH N theo một lộ trình chiến lược BÀI BẢN.

- Trong thời gian khởi tạo, thương hiệu của người dùng sẽ được TRUYỀN TẢI LIÊN TỤC đến rất nhiều khách hàng mục tiêu.

- Khách hàng mục tiêu sẽ được lọc theo độ tuổi, giới tính, địa chỉ, ngành nghề..v..v. mà người dùng đã chọn lựa.