Hệ thống dạy học trực tuyến E-Learning

Ngày cập nhật : 2018-08-29

Hệ thống kết hợp 3 nền tảng: Mobile, Desktop, Web

-Đăng ký trở thành người dạy

-Tạo lớp học: Người giảng dạy sẽ tự tạo lớp học với các thông tin: tên khóa học, nội dung, mảng giáo dục nào, giá thành, ngày học, giờ học, giới hạn học sinh. Những khóa học đã qua sẽ được tự động lưu lại nội dung (không gồm video) trong phần lịch sử.

-Quản lý lớp học (Trang quản lý của người dạy học):

Quản lý thông tin các khóa học của mình bao gồm: tạo khóa học, khóa học sắp diễn ra, khóa học đã diễn ra: những khóa học đã diễn ra trong quá khứ. Nội dung khóa học được lưu lại và có thể sao chép thành khóa học mới, bản nháp (những khóa học đang soạn dở)

-Theo dõi các chỉ số liên quan đến bài giảng, doanh số và gợi ý cải thiện bài giảng.

-Đánh giá: xem các lượt rate, comment.

-Lượt ghé thăm bài giảng.

-Giảng dạy trực tuyến: Từ smartphone hoặc các thiết bị camera, upload file tài liệu đính kèm bài học.

-Cảnh báo giảng viên khi lượt rate thấp.

-Đăng ký học viên.

-Học viện chọn lĩnh vực muốn học.

-Hiển thị các khóa học theo lĩnh vực đã chọn

-Những khóa học gợi ý được hiển thị.

-Mỗi khóa học khi nhấn vào bao gồm: Thông tin khóa học do người dạy tạo, bảng profile của người dạy, và cá hình thức thanh toán.

-Tương tác với người dạy.

-Comment được hiển thị dưới dạng public và prive giữa cá nhân với người dạy.

-Report.

-Đăng ký học: có calendar để nhắc nhở, thông báo khi có khóa học mới

-Thanh toán khi đăng ký học.

-Tìm kiếm khóa học theo nhiều tiêu chí: rate, tên khóa học, người giảng dạy.

-Yêu cầu bài học: Học viên có thể yêu cầu bài học tới giảng viên.

-Chia sẻ khóa học, bài học.