Phần mềm quản lý nhân sự, chấm công, tính lương

Ngày cập nhật : 2018-09-17

Giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc quan lý nhân sự, chấm công và tính lương một cách đơn giản và nhanh gọn.

-Quản lý thông tin nhân viên.

-Quản lý hợp đồng lao động.

-Quá trình diễn biến chức vụ/ nghề nghiệp.

-Quá trình diễn biến lương.

-Quá trình diễn biến các kỷ luật.

- Quản lý thông tin nhân viên.

-Quản lý hợp đồng lao động.

-Quá trình diễn biến chức vụ/ nghề nghiệp.

-Quá trình diễn biến lương.

-Quá trình diễn biến các kỷ luật.

-Quản lý ngày phép.

-Kế hoạch tăng lương.

-Tiền lương.

-Tự động tính lương dựa trên thông tin từ máy chấm công.

-Tự động tính lương dựa trên thông tin nhập liệu.

-Tự động tính các khoản phụ cấp và thưởng.

-Bảng lương tự động.

-Thông báo chuyển khoản tự động.

-Lương ngoài giờ.

-Tự động tính lương ngoài giờ.

-Kiểm soát việc làm ngoài giờ.

-BHXH.

-Tự động tính BHXH.

-Tự động in các báo cáo BHXH.

-Thuế TNCN.

-Chấm công.

-Quản lý phân quyền cho người sử dụng.